مالت زنی و برشته کردن
بعد از انتقال جو به کوره در دمای 75 درجه دانه خشک شده و به لاین ریشه گیری منتقل می‌شود که محصول خروجی دانه مالت جو میباشد.