جوانه زدن
در فرایند جوانه زنی بعد از تحویل جو و سیلو کردن آن برحسب نیاز به مقدار لازم جو در آب خیسانده می‌شود  و بعد از 24 ساعت در دمای 20 درجه با رطوبت 80 درصد در لاین های جوانه زنی فرآوری می‌شود و طی 4 روز بعد از جوانه زدن 
رشد جوانه متوقف می‌شود و دانه های جو به کوره انتقال داده خواهد شد.